Osa 11

Rekursio

Kuten aiemmin on huomattu, funktiot voivat kutsua toisia funktioita. Esimerkiksi näin:

def laske_positiiviset(luvut: list):
  return len([x for x in luvut if x >= 0])

def laske_negatiiviset(luvut: list):
  return len(luvut) - laske_positiiviset(luvut)

Kun funktiota voidaan kutsua myös toisesta funktiosta, on oletettavaa, että funktio voi kutsua myös itseään. Jos funktion syöte ei kuitenkaan muutu kutsukertojen välissä, kyseessä on "ikuinen" silmukka:

def huuda(viesti: str):
  s = viesti + "!"
  # lisää huutomerkkejä?
  return huuda(viesti)

Tällöin funktion kutsuminen millä tahansa merkkijonolla antaa virheilmoituksen:

Esimerkkitulostus

RecursionError: maximum recursion depth exceeded

Mitä rekursio tarkoittaa?

Virheilmoituksessakin mainitulla rekursiolla tarkoitetaan sitä, että funktio kutsuu itseään. Rekursiossa funktion syötteen pitää kuitenkin muuttua niin, että jossain vaiheessa kutsuminen lopetetaan. Perusperiaate on sama kuin silmukoissa: jotta silmukka päättyisi, tulee ehtolausekkeeseen vaikuttavien muuttujien arvojen muuttua lohkon sisällä kohti tilannetta, jossa ehtolauseke on epätosi.

Tarkastellaan aluksi yksinkertaista funktiota, joka lisää listan loppuun nolla-alkioita niin kauan kuin pituus on alle 10. Silmukan sijasta funktio kutsuukin itseään uudestaan, jos ehto ei täyty:

def tayta_lista(luvut: list):
  """ Lisää listaan alkoita jos sen pituus on alle 10 """
  if len(luvut) < 10:
    luvut.append(0)
    # Kutsutaan uudestaaan
    tayta_lista(luvut)


if __name__ == "__main__":
  testi = [1,2,3,4]
  tayta_lista(testi)
  print(testi)
Esimerkkitulostus

[1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Perinteisellä silmukalla ohjelma näyttäisi esimerkiksi tältä:

def tayta_lista(luvut: list):
  """ Lisää listaan alkoita jos sen pituus on alle 10 """
  while len(luvut) < 10:
    luvut.append(0)

if __name__ == "__main__":
  testi = [1,2,3,4]
  tayta_lista(testi)
  print(testi)

Esimerkeistä huomataan, että perinteinen (eli iteratiivinen) lähestymistapa tuottaa lyhyemmän ja selkeämmän ohjelman. Rekursiivinen ohjelma kuitenkin toimii ja tuottaa oikean lopputuloksen, koska funktio käsittelee jokaisella kutsukerralla samaa listaa viittauksen kautta.

Loading

Rekursio ja paluuarvot

Jos käsiteltävä olio on muuttumaton (eli mutatoitumaton), niin kuin vaikkapa merkkijono tai luku, pitäisi se myös palauttaa rekursiivisesta funktiosta. Tarkastellaan tätä tarkoitusta varten esimerkkiä, joka laskee kertoman rekursiivisesti:

def kertoma(n: int):
  """ Funktio laskee positiivisen luvun n kertoman n!, eli n * (n-1) ... * 2 * 1 """
  if n < 2:
    # Lukujen 0 ja 1 kertoma on 1
    return 1

  # Kutsuu funktiota uudestaan
  return n * kertoma(n - 1)

if __name__ == "__main__":
  # Testataan
  for i in range(1, 7):
    print(f"Luvun {i} kertoma on {kertoma(i)}")
Esimerkkitulostus

Luvun 1 kertoma on 1 Luvun 2 kertoma on 2 Luvun 3 kertoma on 6 Luvun 4 kertoma on 24 Luvun 5 kertoma on 120 Luvun 6 kertoma on 720

Jos funktion parametrin arvo on 0 tai 1, funktio palauttaa 1 (koska kertoman määritelmän mukaan lukujen 0 ja 1 kertoma on 1). Muuten funktio palauttaa erikoisen näköisen lausekkeen:

n * kertoma(n - 1)

Funktio siis kertoo parametrin n funktion itsensä kutsun palauttamalla arvolla.

Olennaista funktion toimivuuden kannalta on, että funktiossa on määritelty ehto, jolla se ei kutsu itseään enää uudestaan. Tässä tapauksessa ehto on n < 2.

Visualisaattori on oivallinen väline rekursiota käyttävien ohjelmien tutkimiseksi.

Laajennetaan kertoman laskevaa funktiota niin, että se käyttää apumuuttujia:

def kertoma(n: int):
  if n < 2:
    return 1

  edellisen_luvun_kertoma = kertoma(n - 1)
  luvun_n_kertoma = n * edellisen_luvun_kertoma
  return luvun_n_kertoma

kertoma(5)

Kokeile, miten visualisaattori demonstroi rekursion etenemisen.

Hieman normaalista poiketen visualisaattorissa kutsupino "kasvaa" alaspäin. Suorituksessa oleva funktiokutsu on kutsupinon alimpana oleva sinisellä merkitty "lohko", jolla on omat muuttujansa. Hetken kuluttua palautettava tulos on laskettu muuttujaan luvun_n_kertoma.

11 1 1

Tarkastellaan vielä toista funktiota, joka laskee Fibonaccin n:nen luvun rekursiivisesti. Fibonaccin lukusarjassa luku on aina kahden edellisen luvun summa. Niinpä sarjan alku näyttää tältä: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

def fibonacci(n: int):
  """ Funktio palauttaa n:nen luvun Fibonaccin sarjasta (1, 1, 2, 3, 5, 8 jne.); n > 0"""

  if n <= 2:
    # Kaksi ekaa lukua ovat ykkösiä
    return 1

  # Muuten luku saadaan laskemalla kaksi edellistä yhteen
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

# Testataan, että toimii
if __name__ == "__main__":
  for i in range(1, 11):
    print(f"Fibonaccin {i}. luku on {fibonacci(i)}")
Esimerkkitulostus

Fibonaccin 1. luku on 1 Fibonaccin 2. luku on 1 Fibonaccin 3. luku on 2 Fibonaccin 4. luku on 3 Fibonaccin 5. luku on 5 Fibonaccin 6. luku on 8 Fibonaccin 7. luku on 13 Fibonaccin 8. luku on 21 Fibonaccin 9. luku on 34 Fibonaccin 10. luku on 55

Tällä kertaa lopetusehtona on, että luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 2, koska Fibonaccin kaksi ensimmäistä lukua ovat molemmat ykkösiä.

Miten algoritmi käytännössä oikein toimii?

Luvuille 1 ja 2 algoritmi palauttaa arvon 1 ehdon n <= 2 mukaisesti.

Luvulle 3 algoritmi palauttaa arvon lausekkeesta fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2), eli käytännössä lausekkeen fibonacci(2) + fibonacci(1). Koska edellisessä kohdassa huomattiin, että näiden molempien arvo on 1, palauttaa funktio siis arvon 2 (joka onkin kolmas Fibonaccin luku)

Luvulle 4 algoritmi palauttaa arvon lausekkeesta fibonacci(3) + fibonacci(2), mikä edellisten kohtien perusteella on siis 2 + 1 eli 3.

Luvulle 5 algoritmi palauttaa arvon lausekkeesta fibonacci(4) + fibonacci(3), mikä edellisten kohtien perusteella on siis 3 + 2 eli 5.

jne.

Rekursiivinen algoritmimme siis toimii, koska voimme todistaa jokaisen luvun kohdalla ohjelman toimivuuden aikaisempien lukujen perusteella.

Loading
Loading

Häntärekursio

Edellisen kaltaisia rekursiivisia ratkaisuja nimitetään myös häntärekursioksi (tail recursion). Tällä tarkoitetaan rekursiota, jossa vakiomuotoinen paluuarvo (esim kertoman tapauksessa arvo 1) aiheuttaa koko rekursiopinon "purkautumisen" ilman uusia rekursiivisia kutsuja. Häntärekursioesimerkit on usein helppo kirjoittaa myös iteratiivisesti. Alla on esitetty kertomafunktiosta sekä rekursiivinen että iteratiivinen versio:

def kertoma_rekursiivinen(n):
  """ Funktio laskee luvun n kertoman n!, eli n * (n-1) ... * 2 * 1 """
  if n < 2:
    return 1

  if n == 2:
    return 2

  return n * kertoma_rekursiivinen(n - 1)

def kertoma_iteratiivinen(n):
  """ Funktio laskee luvun n kertoman n!, eli n * (n-1) ... * 2 * 1 """
  luku = 1
  while n >= 2:
    luku *= n
    n -= 1

  return luku

Kutsujan kannalta molempien funktioiden toiminnallisuus on samanlainen. Ohjelmoija voi itse päättää, kumpi tapa tuntuu selkeämmältä.

Tietyissä tapauksissa rekursiivinen algoritmi on myös häntärekursion tapauksessa yleensä selkeämpi. Tarkastellaan tästä esimerkkinä binäärihakualgoritmia.

Binäärihaussa yritetään löytää luonnollisessa järjestyksessä olevasta listasta annettu alkio. Luonnollinen järjestys tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi lukujen järjestystä pienimmästä suurimpaan tai nimiä aakkosjärjestyksessä.

Binäärihaun ideana on, että tarkastellaan aina listan keskimmäistä alkiota. Jos

 • keskimmäinen alkio on etsitty alkio, palautetaan tieto siitä, että alkio löytyi
 • keskimmäinen alkio on pienempi kuin etsittävä alkio, rajataan haku listan jälkimmäiselle puolikkaalle
 • keskimmäinen alkio on suurempi kuin etsittävä alkio, rajataan haku listan ensimmäiselle puolikkaalle

Jos lista on tyhjä, palautetaan tieto siitä, että alkiota ei löytynyt.

Seuraava kuva havainnollistaa binäärihaun etenemistä, kun etsitään listasta lukua 24:

11 3 1

Rekursiivinen algoritmi binäärihaulle:

def binaarihaku(lista: list, alkio: int):
  """ Funktio palauttaa True tai False sen mukaan löytyykö alkio listasta """
  # Jos lista on tyhjä, ei löydy
  if not lista:
    return False

  # Keskimmäinen alkio
  keskialkio = lista[len(lista) // 2]

  # Jos on etsittävä
  if keskialkio == alkio:
    return True

  # Jos pienempi, etsi jälkipuoliskolta
  if keskialkio < alkio:
    return binaarihaku(lista[len(lista) // 2 + 1 : ], alkio)

  # Täytyy olla suurempi, etsitään alkupuoliskolta
  return binaarihaku(lista[ : len(lista) // 2], alkio)

if __name__ == "__main__":
  # Testataan
  lista = [1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 18]
  print(binaarihaku(lista, 2))
  print(binaarihaku(lista, 13))
  print(binaarihaku(lista, 6))
  print(binaarihaku(lista, 15))
Esimerkkitulostus

True True False False

Binäärihakualgoritmi on helppo toteuttaa Pythonissa, koska listojen pilkkominen [:]-operaattorin avulla on vaivatonta.

Jos verrataan binäärihakua peräkkäishakuun, algoritmien tehokkuus erottuu selvästi. Peräkkäishaussa alkiota lähdetään etsimään listan alusta ja listaa käydään läpi yksi alkio kerrallaan, kunnes alkio on löytynyt tai on päästy listan loppuun. Jos listan pituus on miljoona alkiota, tarvitaan perättäishaussa koko listan läpikäyntiin miljoona askelta - binäärihaussa askelia tarvitaan vain 20.